- Bạn có các lựa chọn như sau :

Tàu du lịch khoang 4 ốp gỗ nằm mềm điều hòa, có nước trong phòng, thời gian khởi hành đẹp, chất lượng tàu tốt còn đường ray đều như nhau. Tại sao gọi là tàu du lịch ? Vì tư nhân (đa phần là các doanh nghiệp du lịch thuê, mang xuống Hải phòng đóng làm mới theo tiêu chuẩn tốt rồi về Hà Nội để kéo lên Lào Cai phục vụ khách du lịch). Các tàu này thường có ký hiệu là SP1, SP2, SP3, SP4 và một số toa SP7, SP8. Các mác tàu còn lại LC1, LC2, LC5, LC7 là mác tàu chạy chậm của nhà ga bán.

CÁC LOẠI MÁC TÀU

Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu SP1 - Tàu nhanh nhất

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 21h10

Giờ đến Lào Cai: 05h25

Các hạng vé: AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP1 là tàu nhanh nhất tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

 

Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu SP3 - Tàu nhanh

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 21h50

Giờ đến Lào Cai: 06h15

Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP3 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

 

Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu SP5 - Tàu nhanh

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 19h40

Giờ đến Lào Cai: 04h20

Các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP5 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

 

Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu SP7 - Tàu nhanh

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 20h35

Giờ đến Lào Cai: 04h55

Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP7 là tàu nhanh tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

 

Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu SP2 - Tàu nhanh nhất

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 20h05

Giờ đến Hà nội: 04h35

Các hạng vé: AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP2 là tàu nhanh nhất tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

 

Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu SP4 - Tàu nhanh

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 20h45

Giờ đến Hà nội: 05h10

Các hạng vé: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP4 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

 

Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu SP6 - Tàu nhanh

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 18h55

Giờ đến Hà nội: 03h40

Các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP6 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

 

Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu SP8 - Tàu nhanh

Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 19h30

Giờ đến Hà nội: 04h05

Các hạng vé: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2

Giới thiệu: tàu SP6 là tàu nhanh tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ ít ga, quý khách có thể chọn tàu này cho hành trình này.

 

Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu LC1 - Tàu chậm

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 22h00

Giờ đến Lào Cai: 07h20

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC1 là tàu chậm tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga

 

Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu LC3 - Tàu chậm nhất

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 06h10

Giờ đến Lào Cai: 16h35

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC3 là tàu chậm nhất tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga

 

Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu LC2 - Tàu chậm

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 21h20

Giờ đến Hà nội: 06h55

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC2 là tàu chậm tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga

 

Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu LC4 - Tàu chậm nhất

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 09h15

Giờ đến Hà nội: 20h15

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC4 là tàu chậm nhất tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga

 

Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu LC5 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 06h10

Giờ đến Lào Cai: 16h35

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC5 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga

 

Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu LC7 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 06h10

Giờ đến Lào Cai: 16h35

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC7 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga

 

Vé tàu hỏa Hà nội Sapa tàu LC9 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Giờ khởi hành từ Hà nội: 06h10

Giờ đến Lào Cai: 16h35

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC9 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Hà nội - Lào Cai - Sapa, đỗ nhiều ga

 

Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu LC6 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 21h20

Giờ đến Hà nội: 06h55

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC6 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga

 

Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu LC8 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 21h20

Giờ đến Hà nội: 06h55

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC8 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga

Vé tàu hỏa Sapa Hà nội tàu LC10 - Tàu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết

Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng

Giờ khởi hành từ Lào Cai: 21h20

Giờ đến Hà nội: 06h55

Các hạng vé: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3

Giới thiệu: tàu LC10 là tàu tăng cường vào dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lào Cai - Sapa - Hà nội, đỗ nhiều ga

 

Các hãng vé tàu du lịch:

Top 1: Victoria Train Giá tàu du lịch : dao động 2012 ( 190 USD/Sup/chiều )

Top 2: Sapaly Train, Livitrans Train, Fansipan Train, Ratraco Train dao động 2012: (  790,000 VND/ Sup/chiều)

Top 3: King Express Train, Tulico Train, Hara Train, Green Express Train, Royal Express Train, Pumpkin Train, Orient Train, Tulico Train Sapa, Faxipan Train,Train pour sapa, , TSC Train, Dong A train, Vn Train: dao động 2012 ( 580,000 VND/ Sup/chiều)

Top 4: Tàu khoang 4 thường của nhà ga giá khoảng 550K /vé/chiều, Khoang 6 giá 480K đến 520K, tàu ngồi khoang hơn 200K/vé/chiều. Đây là tàu nhà nước và bạn có thể ra ga mua vé nhưng mua ít thôi chứ mua nhiều họ không bán vé đoàn đâu. Chất lượng tàu này bình thường nhưng giá cả ok hơn.

Các bạn có thể vào www.vntrains.com để tham khảo thêm nhé

Hiện tất cả các hãng tàu đều dành nhiều ưu ái cho đại lý du lịch vậy. Theo kinh nghiệm của mình thường khách hàng chỉ có thời gian vào cuối tuần mới đi Sapa hay vào ngày lễ tết và đặt muộn nên hết vé tàu hay còn vé thì cũng bị mua đắt. Đây là tình trạng chung và không hề chuyên nghiệp tí nào cả. Mình cũng rất buồn. Vậy mình có thể đưa ra lời khuyên sau :

- Nếu đi vào dịp lễ nên bố trí thời gian đặt vé tàu sớm 1 tháng (đôi khi họ còn không bán để nâng giá vé) có thể đặt qua các công ty du lịch tại Hà Nội (đặc biệt các công ty chuyên làm khách Tây vì họ có mối quan hệ rất tốt với bên tàu) thường mỗi vé họ cộng vào 20 đến 50 nghìn gọi là phí giao dịch nhưng họ đã mang vé tàu đến cho bạn (thời buổi giá xăng tăng đi xem ôm cũng hết từng đó tiền )

- Không nên đi vào các dịp sau :

+ 30/4, 1/5 rất đông và cái gì cũng đắt nên tranh thủ đi vào cuối tuần

+ 2/9 đắt nhưng không quá đông, hơn nữa màu này du lịch Sapa cực đẹp luôn cố gắng đặt sớm để có dịch vụ tốt

+ Trung tuần tháng 7 Âm lịch là mùa lễ Vu lan báo hiếu, Lào Cai có đền Ông Bảy nên rất đông Phật tử mua vé tàu lễ tạ. Hầu như ngày nào cũng hết vé kể cả đầu tuần

+ Không nên đi vào cuối tuần tháng 8, 9 vì rất nhiều khách Tây Ban Nha họ thường sang đoàn lớn 30 khách đặt trước cả năm....

Theo kinh nghiệm của mình khi đi tàu vì đường ray nhà mình cũ nên rất chi là ồn nên nằm tầng 2 nhé nếu muốn ngủ ngon hơn và nên đi tàu SP1, SP2,.

Phương tiện di chuyển từ ga Lào Cai lên Sapa : Khi bạn lên đến ga Lào Cai còn sớm và mệt nữa, ngoài sảnh ga rất hẹp lại có nhiều hướng dẫn viên khách sạn cầm biển đón khách bạn cố đi qua đám đông để ra ngoài đi xe bus giá khoảng 40K đến 50K thôi hoặc nếu đi nhiều người bạn (ít nhất 8 người ) bạn có thể thuê xe riêng tầm 50k/người. Mất khoảng 1 tiếng là ban đã có mặt ở Sapa.

Nếu muốn tiết kiệm thời gian bạn nên mua vé chuyến tàu đêm chạy khoảng lúc 9h đến 9h30', như vậy sáng ra bạn đã có mặt ở Lào Cai rồi. còn nếu muốn ngắm cảnh khi đi tàu thì bạn nên đi vào chuyến sáng.