NAM ĐỊNH - THÁI NGUYÊN.
Xe HUYỀN TRANG: 18N-5561
ĐT: 0912.832.312