Nhà xe Phương Trang

 • Lịch trình xe chạy: Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xe xuất bến: Ở bến xe miền Tây từ 1h đến 23h45.
 • Điện thoại liên hệ: 08 38309309 – 077 3691691

Nhà xe Mai Linh

 • Lịch trình xe chạy: Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xe xuất bến: 8h – 11h – 13h – 16h – 21h – 23h
 • Điện thoại liên hệ: 08 39393939

Nhà xe Tuyết Hon

 • Lịch trình xe chạy: Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xe xuất bến: Liên hệ với nhà xe
 • Điện thoại liên hệ: 08 22391288 – 0977 663663 – 077 3960960 – 077 3864129

Nhà xe Tân Hồng Phước

 • Lịch trình xe chạy: Vị Thanh – Hà Tiên
 • Giờ xe xuất bến: Vị Thanh 6h và Hà Tiên 1h20
 • Điện thoại liên hệ: 0711 3876759 – 0989636131 – 0918766772

Nhà xe Cô Ba Hò

 • Lịch trình xe chạy: Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xe xuất bến: Liên hệ với nhà xe.
 • Điện thoại liên hệ: 0919 514006 – 0913 637232

Nhà xe Diệu

 • Lịch trình xe chạy: Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xe xuất bến: Liên hệ với nhà xe.
 • Điện thoại liên hệ: 077 3610610 – 077 3612612 – 077 3836084 – 0913 993119

Nhà xe Út Cường

 • Lịch trình : Từ Châu Đốc – Kinh Tám Ngàn – Rạch Giá  và từ Châu Đốc – Hà Tiên
 • Giờ xuất bến: Từ Châu Đốc là 5h30 và Rạch Giá là 11h30
 • Điện thoại liên hệ: 076 3575453 – 0913 675815 – 0918 614427

Nhà xe Tư Tý

 • Lịch trình xe chạy: Hà Tiên – Rạch Giá – Bình Dương – Bến Cát
 • Giờ xe xuất bến: Từ Rạch Giá lúc 4h30 – 5h30 – 7h30 – 17h30, Bến Cát là 5h30 – 19h và Bình Dương là 6h – 7h15
 • Điện thoại liên hệ: 077 3836362 – 0918 747484 – 0918 841060 – 0944 416526

Nhà xe Hải Hậu

 • Lịch trình xe chạy: Rạch Giá – Hà Tiên
 • Giờ xe xuất bến: Liên hệ với nhà xe.
 • Điện thoại liên hệ: 0918 006647

Nhà xe Châu Hà

 • Lịch trình xe chạy: Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xe xuất bến: Liên hệ với nhà xe.
 • Điện thoại liên hệ: 077 3921139 – 0947 693636 – 0918 006645 – 0909 454157 – 0909 524499

Nhà xe Nguyên Dũng

 • Lịch trình xe chạy: Hà Tiên – Sài Gòn
 • Giờ xe xuất bến: Liên hệ với nhà xe.
 • Điện thoại liên hệ: 077 3852073 – 08 37520126

Nhà xe Thành Tài

 • Lịch trình xe chạy: Rạch Giá – Vũng Tàu
 • Giờ xe xuất bến: Từ Rạch Sỏi lúc 20h và Vũng Tàu lúc 19h30
 • Điện thoại liên hệ: 0913 792404 – 0914 212626

Nhà xe Thảo Bằng

 • Lịch trình xe chạy: Bến Tre – Hà Tiên
 • Giờ xe xuất bến: Bến Tre 7h30 Hà Tiên 7h05
 • Điện thoại liên hệ: 075 3850354 – 0913 721721 – 0919 378272

Nhà xe Tấn

 • Lịch trình xe chạy: Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xe xuất bến: Ở bến xe miền Tây bắt đầu 7h – 8h – 19h – 20h. Ở Hà Tiên bắt đầu 7h – 8h – 9h – 22h
 • Điện thoại liên hệ: 077 3852047 – 077 3852050 – 0918 311151 – 0913 994298 – 0919 044499

Nhà xe Kiều Diễm

 • Lịch trình xe chạy: Hà Tiên – Bến Tre
 • Giờ xe xuất bến: Liên hệ với nhà xe
 • Điện thoại liên hệ: 077 3856463 – 0918 322138 – 0918 749344

Nhà xe Ba Dũng

 • Lịch trình xe chạy: Sài Gòn – Rạch Giá
 • Giờ xe xuất bến: Liên hệ với nhà xe
 • Điện thoại liên hệ: 077 3837207 – 0913821095 – 0918006970

Nhà xe Duy Quang

 • Lịch trình xe chạy: Rạch Giá – Vũng Tàu
 • Giờ xe xuất bến: Liên hệ với nhà xe
 • Điện thoại liên hệ: 077 6507374 – 0939 949997

Nhà xe Đức Thiên

 • Lịch trình xe chạy: Rạch Giá – Sài Gòn – Vũng Tàu
 • Giờ xe xuất bến: 8h – 20h
 • Điện thoại liên hệ: 077 2234999 – 0919 553399 – 0983 620243

Nhà xe Ngọc Tuyết

 • Lịch trình xe chạy: Vũng Tàu – Rạch Giá
 • Giờ xe xuất bến: Ở Vũng Tàu là từ 2h30-3h-3h30, Rạch Giá là 19h-21h và Rạch Sỏi là từ19h30-20h
 • Điện thoại liên hệ: 064 3862158 – 0913 947795 – 0913 949640 – 0913 948835

Nhà xe Ngọc Trinh

 • Lịch trình xe chạy: Sài Gòn – Hà Tiên
 • Giờ xe xuất bến: Sài Gòn 7h – 8h – 17h – 19h – 20h và tại Hà Tiên 7h – 9h – 22h
 • Điện thoại liên hệ: 0918 258169 – 0903 746128

Nhà xe KUMHO SAMCO

 • Lịch trình xe chạy: Sài Gòn – Hà Tiên, Sài Gòn – Hòn Chông, Sài Gòn – Kiên Lương
 • Giờ xe xuất bến:

+ Bến xe miền Tây từ 9h30 – 11h – 15h30 – 21h – 22h và Hà Tiên từ 7h50 – 11h – 20h20 – 21h10 – 22h30

+Sài Gòn lúc 11h và Hòn Chông 21h30

+Sài Gòn lúc 11h – 15h30 – 20h45 và Kiên Lương 9h – 22h – 22h15

 • Điện thoại liên hệ: 08 35112112 – 08 38338180

Nhà xe Hoàng Hải Quân

 • Lịch trình xe chạy: Bình Dương – Rạch Giá
 • Giờ xe xuất bến: Rạch Sỏi 17h30 và Bến Cát 19h
 • Điện thoại liên hệ: 077 3835281 – 0907 661166 – 0913 994400